Friday, July 22, 2016

Tàn

Friday, July 22, 2016
Hoa nở rồi cũng tàn, tình cảm em dành cho anh cũng đã tàn theo cánh hoa
 Untitled Shooting Stars Shooting Stars Shooting Stars Shooting Stars Shooting Stars Shooting Stars

No comments:

Post a Comment

Back to Top